An toàn, Sức khỏe, Môi trường, Chất lượng

Mục đích lớn nhất của Total là xây dựng văn hóa an toàn tích cực, từng thành viên của tập đoàn, bao gồm cả nhân viên nhà thầu cam kết: 

  • Hoạt động an toàn hiệu quả là kinh doanh hiệu quả và phản ảnh quản lý chung tốt 
  • Tất cả các tai nạn đều có thể phòng ngừa được

Vấn đề mấu chốt để thực hiện mục tiêu này là cam kết cá nhân và hiện hữu về quản lý, tuân thủ theo các thông lệ và nguyên tắc của Tập đoàn Total, các nguyên tắc địa phương, luật lệ và qui định của các nước sở tại. Để phòng ngừa các sự cố không mong muốn có thể xảy ra gây ảnh nguy hại đến những người xung quanh chúng ta hoặc tài sản, chúng tôi có một chương trình an toàn để liên tục nâng cao hiệu quả và tạo nên một bản sắc có tổ chức và đoàn kết. Vấn đề quan trọng khác là sự tham gia tích cực của từng nhân viên. Từng nhân viên cần hiểu rõ các rủi ro trong hoạt động hàng ngày, có thái độ đúng đắn, luôn thực hiện nghiêm túc các qui định về an toàn. 

X