Quy định Pháp lý

Quy định Pháp lý

Mọi thông tin và khuyến nghị, và tất cả các đường dẫn văn bản và /hoặc bất kỳ đường dẫn máy tính nào khác có sẵn trên trang web máy chủ này được cung cấptrên tinh thần thiện chí là chủ yếu.

Tính đến thời điểm bạn xem trang web này, thông tin được cho là chính xác, tuy nhiên Total   hoặc các công ty con và các công ty trực thuộc của Total   không tuyên bố hoặc bảo đảm về  tính chính xác và tính hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin nào. Bạn tự chịu mọi rủi ro nếu dựa vào những thông tin này.

Thông tin này được cung cấp cho bạn với điều kiện là bạn hoặc một ai khác nhận được thông tin này sẽ tự quyết định về sự phù hợp đối với bất kỳ mục đích nào trước khi sử dụng bất kỳ các thông tin này. Trong mọi trường hợp, Total   hoặc các công ty con và các công ty trực thuộc của Total không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào từ việc sử dụng thông tin hoặc dựa vào thông tin hoặc bất kỳ sản phẩm nào được nhắc đến trong những thông tin này.

Thông tin này không được hiểu như là những khuyến nghị sử dụng bất kỳ thông tin, sản phẩm, quy trình , thiết bị, công thức nào mà có mâu thuẫn với bất kỳ sáng chế, bản quyền, hoặc nhãn hiệu, và Total hay các công ty con và các công ty trực thuộc của Total không tuyên bố hay đảm bảo, dù thể hiện rõ ràng hay ngụ ý rằng việc sử dụng những thông tin này sẽ không vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, hoặc nhãn hiệu hàng hoá nào. 

Total hoặc các công ty con hoặc các công ty trực thuộc của Total từ chối cách giải thích mà có xu hướng đánh đồng các nội dung của trang Web với những thư chào bán hoặc xúi giục mua bán cổ phiểu hoặc cổ phần, cho dù niêm yết hoặc không niêm yết, của Total, hoặc của bất kỳ một trong những công ty con hoặc công ty thành viên thuộc sở hữu trực tiếp hay gián tiếp của Total.

Không có bất kỳ tuyên bố hay sự bảo đảm, dù thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, về tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc cho việc sử dụng hoặc bất cứ cách thức nào đó được thực hiện đối với thông tin này hoặc bất kỳ sản phẩm được nói đến trong thông tin này.

Total hoặc các công ty con hoặc các công ty trực thuộc của Total không cam kết cập nhật hoặc sửa đổi thông tin được phát tán trên Internet hoặc trên máy chủ của trang Web trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngoài ra, Total hoặc các công ty con hoặc các công ty trực thuộc của Total bảo lưu quyền sửa đổi và chỉnh sửa nội dung của trang web vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Các công ty thành viên của Tập đoàn Total có tư cách pháp lý độc lập và được hình thành hợp pháp riêng biệt, nhưng trong trang web này các từ ngữ Total, tập đoàn, hoặc chúng ta/ chúng tôi, đôi khi được dùng để chỉ tất cả các công ty Tập đoàn Total hoặc khi không có nhu cầu xác định một công ty cụ thể nào của tập đoàn.

Sở hữu trí tuệ

Quyền tác giả

Mọi thông tin trên của trang Web này (các tài liệu có trên trang web và tất cả các dữ liệu dùng tạo ra cho trang web) là tài sản của Total  hoặc các công ty con và các công ty trực thuộc của Total  và được chi phối bởi luật bản quyền vào thời điểm chúng được công bố trên trang Web này. Việc sao chép các tài liệu có trên trang web này chỉ có thể được thực hiện cho các mục đích thông tin, và tuyệt đối chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân riêng lẻ. Chúng tôi không cấp phép cũng như cấp quyền về sở hữu trí tuệ cho bất kỳ ai ngoại trừ quyền xem nội dung trang web. Mọi sao chép nội dung trang web chỉ được phép vì mục đích thông tin và cho cá nhân, sử dụng cá nhân riêng lẻ: Mọi sao chép và sử dụng các bản sao cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị cấm tuyệt đối.

Bảo vệ các Tên gọi

Tất cả các tên gọi của doanh nghiệp, biểu trưng (logo), và các sản phẩm đã đăng ký ® và Thương hiệu TM được đề cập trong trang web này là tài sản của Total. Tất cả tên gọi đó không được sử dụng mà không có sự thỏa thuận trước bằng văn bản của Total.

Cam kết của người sử dụng

Những ai truy cập trang web Total hoặc các trang web của các công ty con hoặc công ty trực thuộc của Total mà có cung cấp thông tin cho Total thì có nghĩa là đồng ý chuyển cho Total toàn bộ quyền liên quan đến thông tin đó, và cho phép Total sử dụng các thông tin đó khi xét thấy phù hợp. Mọi thông tin của người truy cập cung cấp cho chúng tôi sẽ được xem là thông tin không cần bảo mật và phải chính xác, đúng pháp luật và không gây phương hại đến lợi ích của bên thứ ba. Người truy cập xem như đã lưu ý về cảnh báo trên và cam kết phải lưu ý về từng khuyến nghị này.

Đường dẫn liên kết

Trong mọi trường hợp, Total hoặc các công ty con và các công ty trực thuộc của Total sẽ chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web mà mình dẫn đến. 
Total hoặc các công ty con và các công ty trực thuộc của Total không kiểm soát biên tập trên các trang web đó. 
Các liên kết này được thực hiện như là một dịch vụ cho người sử dụng của trang Web Total hay các trang web của các công ty con hoặc chi nhánh của nó.

Các yếu tố cảnh báo có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai

Các nội dung trong trang web này có thể chứa các tuyên bố nêu quan điểm về tương lai liên quan đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động, kinh doanh, chiến lược và kế hoạch của Tập đoàn Total. Đặc biệt, những tuyên bố sử dụng các từ "mong đợi", "dự đoán", và những từ tương tự, và các phát biểu liên quan đến các mục tiêu quản lý và nhiệm vụ, các chỉ tiêu sản xuất được mong đợi hoặc nhắm đến, hoặc xu hướng trong kết quả hoạt động hoặc lợi nhuận đều có bản chất là mong đợi trong tương lai. 

Những tuyên bố như vậy dựa trên một số giả định mà sau đó có thể chứng minh là không chính xác, và phụ thuộc vào một số yếu tố rủi ro, bao gồm biến động tiền tệ, giá của sản phẩm dầu mỏ, khả năng nhận diện việc cắt giảm chi phí và hiệu quả hoạt động mà không có sự gián đoạn hoạt động kinh doanh không lường trước, sự cân nhắc các quy định về môi trường và điều kiện kinh tế và kinh doanh nói chung. Tập đoàn không chịu bất kỳ trách nhiệm cập nhật công khai bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, cho dù là kết quả của thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay không.

?? ?? ?? ??
X